แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

65      18
 
Creative Commons License
แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, oic.go.th, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, oic, บทความ กรณีศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ, สขร.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นาตยา สมเที่ยง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/oic-knowledge/
URL :
:
นาตยา สมเที่ยง. (2565). แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, 29 เมษายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271039
นาตยา สมเที่ยง. (2565). "แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271039. (29 เมษายน 2565)
นาตยา สมเที่ยง. "แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์". 29 เมษายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271039.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว