เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก

104      18
 
Creative Commons License
เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นอกจากแปลกตาแล้วยังพบได้ยากมากที่สุด เนื่องจากขนาดเล็กมาก เพียง 5-10 มม. เท่านั้น ในปัจจุบันมีการค้นพบเฉพาะเขตร้อน โดยครั้งแรกพบที่ประเทศศรีลังกา ปี 1919 ครั้งที่สองพบที่ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยในปี 2006 โดยนักวิจัยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ดร.รัตเขตร์ เชยกลิ่น งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และ University of Florida โดยมี ดร.ณัฐพล ไกรสิทธิ์อุดมสุข เป็นผู้วิจัยต่อยอด

เอกลักษ์หลักที่พบจนได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นผลจากงานวิจัยด้านสัณฐานวิทยา ควบคู่กับอณูชีวโมเลกุล พบว่า ตัวอย่างทั้งสี่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน บริเวณชั้นเนื้อเยื่อผนังด้านใน หรือ peridiole cortex ที่เป็นโครงสร้างแบบร่างแห และมีผนังเซลล์หนา ในส่วนนี้จึงได้นำปตั้งชื่อสกุลใหม่คือ Retiperidiolia แปลว่า ผนังเนื้อเยื่อด้านในหรือ peridiole มีลักษณะ reticula หรือ ร่างแห นั่นเอง รวมถึง พบเซลล์สร้างสปอร์มีสองแบบคือ ทั้งที่เป็น 2 และ 4 สปอร์ 

ตัวอย่างจากประเทศไทย ค้นพบที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ถึงสองตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละห้าสิบของที่พบทั่วโลก จะเห็นว่าการค้นพบนั้นเป็นระยะเวลายาวนานและการนำมาวิเคราะห์ใหม่กับตัวอย่างทั่วโลกที่พบทำให้เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาอีกซึ่งผลจาก Phylogenetic Tree สนับสนุนข้อมูลด้านสัณฐานวิทยาว่ามีวิวัฒนาการที่แยกออกมาจากสกุล Mycocaria และถ้าท่านพบสองสกุลนี้จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนคือบริเวณโครงสร้างผนังชั้นใน peridiole นั่นเอง

เห็ดดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Mycological Progress volume 21, Article number: 56 (2022) ตัวอย่างแห้งของประเทศไทย ถูกเลือกเป็น Epitype เก็บรักษาที่ BIOTEC Bangkok Herbarium & Fungarium (BBH) ประเทศไทย ส่วนตัวอย่างต้นแบบ Holotype เก็บที่ Botanical Garden ประเทศศรีลังกา

สนใจสามารถติดตามวารสารนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานชิ้นนี้ได้ที่ Journal "Mycological Progress" Vol 21(56); 2022 ลิงค์อ้างอิงวารสาร 

Thitiya Boonpratuang • คุณเล็กค่ะ poster ล่าสุดค่ะ เดี๋ยว artwork ส่งแยก

URL : https://www.nbt-microbe.org/post/worldnewbirdnestfungi

URL : https://www.nbt-microbe.org/en/post/bird-nest-fungi-the-new-genus-of-the-world

Kraisitudomsook, N., Choeyklin, R., Boonpratuang, T. et al. Hidden in the tropics: Retiperidiolia gen. nov., a new genus of bird’s nest fungi (Nidulariaceae), and a systematic study of the genus Mycocalia. Mycol Progress21, 56 (2022). 

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็ดกลุ่มรังนก, Mycological Progress, Birdnest Fungi, peridiole cortex, peridiole
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก, 18 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273329
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). "เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273329. (18 มิถุนายน 2565)
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). "เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก". 18 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273329.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว