เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

6,030      3,524
 
Creative Commons License
เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เอกสารวิชาการทางบัญชีในรูปแบบของแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยเรื่อง
1. การนำเสนองบการเงิน
2. งบกระแสเงินสด
3. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ทั้ง 3 เรื่องนี้ อาจารย์โสมนัส ณ บางข้าง ผู้เขียนมีเจตนาจัดทำขึ้นเพื่อแจกเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี โดยอาจารย์ได้เขียนเนื้อหาเสร็จสิ้นก่อนวายชนม์ไม่นาน จึงยังมิได้จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่งอาจารย์ไม่ประสงค์จะจัดพิมพ์ แต่เจตนาจะให้เป็นลายมือของตนเองเท่านั้น

ครอบครัวของผู้วายชนม์จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของอาจารย์โสมนัส ณ บางช้างในการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้เสร็จสมบูรณ์และแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, งบกระแสเงินสด, การบัญชี, เอกสารวิชาการทางบัญชี, การนำเสนองบการเงิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โสมนัส ณ บางช้าง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โสมนัส ณ บางช้าง. (2565). เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, 8 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274605
โสมนัส ณ บางช้าง. (2565). "เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274605. (8 กรกฎาคม 2565)
โสมนัส ณ บางช้าง. "เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า". 8 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274605.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว