เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากปราสาทพระเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป (พ.ศ.2474)

ข้อมูลผลงาน

  438      317     
 
Creative Commons License
เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากปราสาทพระเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป (พ.ศ.2474) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากปราสาทพระเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป (พ.ศ.2474)
คำอธิบาย :  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ปี พ.ศ.2474 เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากปราสาทพระเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอพระสมุดวชิรญาณ
คำสำคัญ :   ปราสาทเทพบิดร, พระเจ้าอยู่หัว, พ.ศ.2474, พระบรมรูป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ