เสด็จงานแสดงภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สวนสราญรมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2474

ข้อมูลผลงาน

  261      155     
 
Creative Commons License
เสด็จงานแสดงภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สวนสราญรมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เสด็จงานแสดงภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สวนสราญรมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2474
คำอธิบาย :  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ปี พ.ศ.2474 ร.7 เสด็จงานแสดงภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สวนสราญรมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 ทูตอังกฤษกับเจ้าพระยาพิชัยญาติในงาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอพระสมุดวชิรญาณ
คำสำคัญ :   สวนสราญรมย์, รัชกาลที่7, ทูตอังกฤษ, ร.7, ชาวญี่ปุ่น, เจ้าพระยาพิชัยญาติ, งานแสดงภาพ, พ.ศ.2474
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ