ตำราแพทย์แผนโบราณ

ข้อมูลผลงาน

  1,065      762     
 
Creative Commons License
ตำราแพทย์แผนโบราณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตำราแพทย์แผนโบราณ
คำอธิบาย :  ตำราแพทย์แผนโบราณ ในโครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน

ตำราแพทย์แผนโบราณ วิชาหมอนวด - โยคะศาสตร์ และตำรา เภสัชกรรม ราคา ๓๐ บาท จัดเก็บโดย หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ ตำราแพทย์แผนโบราณเล่มนี้เรียบเรียงโดย ร.อ. ขุนโยธาพิทักษ์ ( แท่น ประทีปะจิตติ ) ซึ่งเคยเป็นนายแพทย์ประจำกระทรวงกลาโหม ครั้งในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระพุทธเจ้า หลวง) เป็นนายแพทย์ที่มีความสามารถมาก ได้ทำการรักษาข้าราชการ ประชาชนในสมัยนั้นเป็นจำนวนมาก จนปรากฎเกียรติประวัติ เป็นที่รู้จัก กันทั่วไป ทั้งยัง ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนวิชาแพทย์ไทยแผน โบราณ ให้แก่ผู้สนใจ ในด้านหมอแผนโบราณเป็นจำนวนมาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ร.อ. ขุนโยธาพิทักษ์ (แท่นประทีปะจิตติ)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กรมศิลปากร, โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
คำสำคัญ :   สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, นวดแผนไทย, ตำราแพทย์แผนโบราณ, TK Park, ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน, วิชาหมอนวด, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, e-book, ebook, โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (195.66 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง