บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อมูลผลงาน

  3,890      1,603     
 
Creative Commons License
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   การสังเคราะห์ด้วยแสง, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, e-Learning, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, eLearning, online Courseware
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, รูปภาพ, คลิปการเรียนรู้