การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542

592      283
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2541 สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2541 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/2714 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 เอกสารการประชุมวาระที่ 2.1-2.8 วาระที่ 3 วาระที่ 4.1-4.2 จำนวนทั้งหมด 155 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-38
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, Thammasat University, พระราชวังสราญรมย์, Adul Wichiencharoen, ลานคนเมือง, การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การจัดสร้างสวนสาธารณะชุมชนป้อมพระสุเมรุ, การอนุรักษ์เมืองเก่า, การบูรณะอาคารด้านหน้าของกรมไปรษณีย์โทรเลข, อดุล วิเชียรเจริญ, เอกสารส่วนบุคคล, การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์, การบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท, การประชุม, การควบคุมการก่อสร้างอาคารในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. (2559). การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542, 6 กุมภาพันธ์ 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28393
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. (2559). "การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28393. (6 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. "การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542". 6 กุมภาพันธ์ 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28393.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542

ไม่พบข้อมูลการรีวิว