โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลผลงาน

  807      443     
 
Creative Commons License
โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือราชการที่ กค 0201/5411 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 เรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ หนังสือราชการที่ นร 0202/19748 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528 หนังสือเรื่องการปรับปรุงบริเวณโลหะปราสาท จำนวนทั้งหมด 18 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-62
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การรื้อถอนอากคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย, วัดราชนัดดาราม, สวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Adul Wichiencharoen, กรุงเทพมหานคร, หนังสือราชการ, คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์, โลหะปราสาท, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ภูเขาทอง, ป้อมมหากาฬ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3, อดุล วิเชียรเจริญ, ศาลาเฉลิมไทย, ศาลาราย, สวนสาธารณะ, กรมศิลปากร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)