เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน

ข้อมูลผลงาน

  296      259     
 
Creative Commons License
เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   ดิน, มันสำปะหลัง, พันธุ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic, Poster