เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน

779      478
 
Creative Commons License
เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดิน, พันธุ์, มันสำปะหลัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.). (2559). เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน, 29 สิงหาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28590
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.). (2559). "เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28590. (29 สิงหาคม 2559)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.). "เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน". 29 สิงหาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28590.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร ให้เหมาะกับดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว