Clipart ต้นไม้

1,147      3,752
 
Creative Commons License
Clipart ต้นไม้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clipart ต้นไม้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Clipart ต้นไม้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Clipart ต้นมะพร้าว, Clipart ต้นไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). Clipart ต้นไม้, 29 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28978
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). "Clipart ต้นไม้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28978. (29 กรกฎาคม 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "Clipart ต้นไม้". 29 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28978.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clipart ต้นไม้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว