การลับกรรไกรตัดเล็บ

ข้อมูลผลงาน

  7,301      2,138     
 
Creative Commons License
การลับกรรไกรตัดเล็บ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การลับกรรไกรตัดเล็บ
คำอธิบาย :  การลับกรรไกรตัดเล็บ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ลัทธวรรณ จามรศรีอนันต์
คำสำคัญ :   การลับกรรไกรตัดเล็บ, การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (205.45 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง