การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 9/2541 วันที่ 22 กันยายน 2541

ข้อมูลผลงาน

  201      167     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 9/2541 วันที่ 22 กันยายน 2541 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 9/2541 วันที่ 22 กันยายน 2541
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2541 ครั้งที่ 7/2541 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1 จำนวนทั้งหมด 66 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-134
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ :   สงขลา-หาดใหญ่, กาญจนบุรี, อดุล วิเชียรเจริญ, การขอใช้ที่ดินสาธารณะ, นครราชสีมา, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, การประชุม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บท, การใช้ที่ดินในศูนย์ราชการ, กรมขนส่งทางบก, แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญ, Adul Wichiencharoen, Thammasat University, ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก, กรมส่งเสริมการเกษตร, การก่อสร้างเรือนจำจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ