การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542

ข้อมูลผลงาน

  217      196     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2541 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.3 วาระที่ 4 จำนวนทั้งหมด 211 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-153
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ :   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, วัดราชนัดดาราม, พระนครคีรี (เพชรบุรี), วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-หมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, อุทยานแห่งชาติเขาสก, บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ, อดุล วิเชียรเจริญ, วังสวนกุหลาบ, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร (นครศรีธรรมราช), วัดพระธาตุลำปางหลวง, พระปฐมเจดีย์, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, เอกสารส่วนบุคคล, พระที่นั่งอนันตสมาคม, Tentative list, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, การนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แหล่งศิลปะภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม, การประชุม, Thammasat University, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (เลย), อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (นครศรีธรรมราช), วัดใหญ่สุวรรณาราม, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (อุดรธานี), พระราชวังสนามจันทร์, วัดสุทัศนเทพวราราม, The Conservation of the World Heritage Area of Thungyai-Huay Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries, การประชุมคณะกรรมการกลางคณะกรรมการมรดกโลก, Adul Wichiencharoen, อุทยานแห่งชาติภูเวียง (ขอนแก่น), การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก, พระรามราชนิเวศน์ (เพชรบุรี), พระที่นั่งวิมานเมฆ, วัดราชาธิวาส, วัดบวรนิเวศ, ปราสาทเมืองต่ำ, มาตรการในการดับไฟป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, Fire management policy
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ