คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2545 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลผลงาน

  1,060      507     
 
Creative Commons License
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2545 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2545 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คำอธิบาย :  หนังสือราชการที่ นร (กศร.) 1035/106 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 เรื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ จำนวนทั้งหมด 3 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-06-02-2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, กร ทัพพะรังสี, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อดุล วิเชียรเจริญ, การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, หนังสือราชการ, Adul Wichiencharoen, คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง