ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ...

2,057      325
 
Creative Commons License
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ...
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือราชการ ที่ นร 0601/ว.366 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ส่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... บันทึกสรุปสาระสำคัญร่าง... บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง ...บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และ บันทึกข้อสังเกตของคณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ ฝ่ายข้างมาก จำนวนทั้งหมด 62 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-05-02-12
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาลปกครอง, Thammasat University, วิธีพิจารณาคดีปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การจัดตั้งศาลปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เอกสารส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, อดุล วิเชียรเจริญ, หนังสือราชการ, Adul Wichiencharoen, หัวหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะที่ 2
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2559). ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ..., 6 กุมภาพันธ์ 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31184
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2559). "ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ...". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31184. (6 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. "ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ...". 6 กุมภาพันธ์ 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31184.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (41,774)
จำนวนผู้เข้าชม (25,410)
จำนวนผู้เข้าชม (24,119)

รีวิว : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ...

ไม่พบข้อมูลการรีวิว