หนอนพยาธิ

ข้อมูลผลงาน

  644      181     
 
Creative Commons License
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ปอดที่ออกจากระยะเมตาเซอร์คาเรีย ที่อยู่ในปูภูเขา ปูหิน ปูน้ำตก ก่อโรคพยาธิใบไม้ปอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนอนพยาธิ
คำอธิบาย :  ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ปอดที่ออกจากระยะเมตาเซอร์คาเรีย ที่อยู่ในปูภูเขา ปูหิน ปูน้ำตก ก่อโรคพยาธิใบไม้ปอด

สนับสนุนข้อมูลจาก ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รหัสโครงการ RTA5880001
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ผิวพรรณ มาลีวงษ์, ศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วันชัย มาลีวงษ์, ศ, ดร.
คำสำคัญ :   โรคพยาธิใบไม้ปอด, ปูหิน, เมตาเซอร์คาเรีย, พยาธิ, สุขศึกษา, ปูน้ำตก, สุขภาพ, ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ปอด, ปูภูเขา, สุขอนามัย, สุขภาวะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (50.78 MB)