Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ

79      25
 
Creative Commons License
Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ, สพฐ.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ, 21 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34651
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34651. (21 กันยายน 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ". 21 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34651.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clipart เด็กผู้หญิงถือหนังสือ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว