ฟ้ารุ่ง

ข้อมูลผลงาน

  207      159     
 
Creative Commons License
ฟ้ารุ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฟ้ารุ่ง
คำอธิบาย :  อ.พิสิฐ น้อยวังคลัง วาดรูปการ์ตูนให้ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ (ฟ้ารุ่ง) เมื่อปีพ.ศ. 2559
อาจารย์และน้องๆ นักเรียน สามารถดาวน์โหลดหน้าการ์ตูนพี่ฟ้ารุ่ง ไปประกอบการเรียนการสอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิสิฐ น้อยวังคลัง
คำสำคัญ :   ฟ้ารุ่ง, การ์ตูน, ภาพวาด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (418.66 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง