พระบรมสาทิสลักษณ์ ร.9

ข้อมูลผลงาน

  266      267     
 
Creative Commons License
พระบรมสาทิสลักษณ์ ร.9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบรมสาทิสลักษณ์ ร.9
คำอธิบาย :  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันวาดภาพเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการถวายอาลัยและเทอดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ นอกจากเป็นการสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้แล้วนั้น งานจิตรกรรมเหล่านี้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านงานศิลปะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ศิลปะกับสังคม, พระบรมสาทิศลักษณ์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ, รัชกาลที่ 9, ภาพวาดขาวดำ, งานจิตรกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ