อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

13,951      1,212
 
Creative Commons License
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านว่า "นะ - รึ - บอ - ดิน - ทระ - จิน - ดา" มีความหมายว่า "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มีความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักน้ำจากแควโสมงไม่ให้ไหลลงสู่อำเภอกบินทร์บุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน รวมปริมาณน้ำสะสม ๒๒๗.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร.........................................................................................................โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ธารน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สู่ชาวปราจีนบุรี “น้ำ” ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคนและสรรพชีวิต “น้ำ” เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้ ไม่ว่าจะไว้ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริและได้มีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมากมาย ในทั่วประเทศ เพราะพระองค์ทรงเห็นความสำคัญและความยากลำบาก เมื่อประชาชนขาดแคลนน้ำ หนึ่งในหลายๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คือการพระราชทานพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ พระองค์ได้พระราชทานไว้มากมาย หนึ่งในอ่างเก็บน้ำทั้งหลาย คือ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ และพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง และตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการห้วยโสมงฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงครั้งแรกตั้งแต่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๑ และยังมีพระราชดำริอีกหลายโอกาสระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๔ จนกระทั่งปี ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ในปี ๒๕๓๘ ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ต่อมาได้มีการศึกษาปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อีก ๒ ครั้งแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงบางส่วนประมาณ ๒,๗๒๘ ไร่ อยู่ในพื้นที่ของทั้ง ๒ อุทยาน ทำให้โครงการหยุดชะงัก ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมโครงการใหม่อีกครั้ง โดยกรมชลประทานได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาในปี ๒๕๕๐ จนกระทั่งวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกอนุมัติให้กรมชลประทานใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาเพื่อก่อสร้างโครงการได้ และในวันที่ ๒๖ เดือนเดียวกัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และในปี ๒๕๕๓ กรมชลประทานก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงฯ ขึ้นที่บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญ คือ ส่วนของอ่างเก็บน้ำมีความจุเต็มที่ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่วนของระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๑ รวม ๙ ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๘,๓๐๐ ล้านบาท โครงการห้วยโสมงฯ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี และเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ จึงได้พระราชทานพระราชดำริความว่า "การก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ควรมีการฟื้นฟูสภาพป่า พัฒนาอาชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจโครงการด้วย" ดังนั้น สำนักงาน กปร. กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และในปี ๒๕๕๙ จะขยายพื้นที่ด้านพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรกลุ่มพื้นที่รับประโยชน์ในเขตชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต่อไปด้วย ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย ตัวเขื่อน อาคารระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๖๐ พร้อมกับได้มีการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพพื้นที่รอบโครงการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยในอีก ๓ ปีข้างหน้าในปี ๒๕๖๑ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรมีแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้งจำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี รวมถึง ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี แม้ปัจจุบันโครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์และจะเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ให้กับราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรกรรมและมีน้ำเพียงพอมาใช้ในการทำการประปาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังจะสร้างประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่อ่างเก็บน้ำยังจะเป็นแนวกันชน หรือ แนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า ทำให้โอกาสการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงหรือหากเกิดไฟป่า ก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยรายงานโดย : ณพาภรณ์ ปรีเสม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปราจีนบุรี, โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา, โครงการตามพระราชดำริ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิริพร พงษ์ปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี, 6 พฤศจิกายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/43400
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/43400. (6 พฤศจิกายน 2559)
ศิริพร พงษ์ปัญญา. "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี". 6 พฤศจิกายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/43400.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว