ห้องทำงานของพ่อ

ข้อมูลผลงาน

  7,422      16,673     
 
Creative Commons License
ห้องทำงานของพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้องทำงานของพ่อ
คำอธิบาย :  คุณภัทรพล อัมพะวา ได้วาดภาพเพื่อส่งเข้าโครงการ วาดเพื่อพ่อ Draw For King แสดงความรักและสิ่งที่ระลึกถึงในหลวงได้ทุกเรื่องราว โดยโครงการนี้จะทำการคัดเลือกภาพวาดจำนวน 599 ภาพจัดทำเป็นหนังสือภาพฉบับพิเศษนำไปจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติและนำไปจัดนิทรรศการต่อ
และคุณภัทรพล อัมพะวา ได้มอบภาพนี้ให้กับโครงการ OER ได้ใช้งานอีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภัทรพล อัมพะวา
คำสำคัญ :   ห้องทำงาน, ในหลวง, พ่อหลวง, น้ำ, ภูมิพลอดุลยเดช, รัชกาลที่9, ฝนหลวง, ทรงงาน
URL :   https://www.facebook.com/Sleepy.m.Sloth/posts/1304220689630565
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ