ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี

ข้อมูลผลงาน

  2,829      725     
 
Creative Commons License
ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี
คำอธิบาย :  ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ระบายสี, ร่มเชียงใหม่, ร่มเหนือ, ร่มบ่อสร้าง, หัตถกรรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ