คู่มือภารกิจกรม ฉบับประชาชน ฟอร์แมต ePub

ข้อมูลผลงาน

  824      832     
 
Creative Commons License
คู่มือภารกิจกรม ฉบับประชาชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือภารกิจกรม ฉบับประชาชน ฟอร์แมต ePub
คำอธิบาย :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ฟอร์แมต ePub
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คำสำคัญ :   eBook, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, สิทธิและเสรีภาพ, หนังสือเสียง, ePub, e-Book, กระทรวงยุติธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, บทความ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (112.94 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (450.59 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง