พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลผลงาน

  273      600     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำสำคัญ :   ร.9, พระมหากษัตริย์, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ผลงานศิลป์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ในหลวง, ภาพวาด, ศิลปะ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, พ่อหลวง, รัชกาลที่ 9
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ