แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย

ข้อมูลผลงาน

  3,197      8,218     
 
Creative Commons License
แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
คำอธิบาย :  แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ภาพวาด, แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (424.82 KB)