ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก

ข้อมูลผลงาน

  187      182     
 
Creative Commons License
ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ ทม 0806/5601 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 เพือขอนุญาติเป็นกรรมการ พร้อมด้วย ร่างโครงสร้างงาน 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก ร่างโครงสร้างรางวัลมหิดล, ร่างตราสารมูลนิธิรางวัลมหิดล, สำเนาหนังสือที่ ทม 0806/5155 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 จำนวนทั้งหมด 21 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-19
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   กรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานเฉลิมฉลองพระบรมราชชนก 100 ปี, Adul Wichiencharoen, หนังสือราชการ, อดุล วิเชียรเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธีรางวัลมหิดล, เอกสารส่วนบุคคล, Thammasat University
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)