การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543

ข้อมูลผลงาน

  225      168     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2542 เอกสารการประชุม วาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวนทั้งหมด 63 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-20
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   การประชุม, Thammasat University, การจัดชุมนุมปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ, คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกและผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก, มหาวิทยาลัยมหิดล, อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, เอกสารส่วนบุคคล, การจัดกงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตและชาวต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)