การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543

ข้อมูลผลงาน

  279      194     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2543 เอกสารการประชุมวาระที่ 3 จำนวนทั้งหมด 88 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-22
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   กิตติ ขันธมิตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สันติ จิตระจินดา, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การประชุม, Thammasat University, สมศักดิ์ กัณหา, สุเทพ สุขสงวน, จักรรถ จิตรพงศ์, ม.ร.ว., โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี, กรรณิการ์ สัจจกุล, คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, จุมพล พูลภัทรชีวิน, มหาวิทยาลัยมหิดล, การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก, การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก, การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก, Adul Wichiencharoen, อดุล วิเชียรเจริญ, สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, การจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก, เอกสารส่วนบุคคล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)