การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 2542

ข้อมูลผลงาน

  185      144     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 2542 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 2542
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมวาระที่ 1-3 จำนวนทั้งหมด 77 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-23
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก, Thammasat University, แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ, ขวัญแก้ว วัชโรทัย, ดิศนัดดา ดิศกุล, ม.ร.ว., การจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก, อดุล วิเชียรเจริญ, เอกสารส่วนบุคคล, Adul Wichiencharoen, บุตรี วีระไวทยะ, การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงาน, การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก, การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก, มหาวิทยาลัยมหิดล, ทัศนาวลัย ศรีสงคราม, ท่านผู้หญิง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุพัฒน์ วาณิชย์การ, การเสนอพระนามให้ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญระดับโลก, การประชุม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)