ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่างโครงการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มีนาคม 2542

ข้อมูลผลงาน

  188      204     
 
Creative Commons License
ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่างโครงการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มีนาคม 2542 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่างโครงการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มีนาคม 2542
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ ทม 0807/1535 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อเชิญประชุมปรึกษาหารือ พร้อมร่างโครงการ จำนวนทั้งหมด 10 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-29
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, Adul Wichiencharoen, หนังสือราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Thammasat University, ขอเชิญประชุม, เอกสารส่วนบุคคล, งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (0 bytes)