การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2522 วันที่ 19 ธันวาคม 2522

ข้อมูลผลงาน

  77      97     
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2522 วันที่ 19 ธันวาคม 2522 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2522 วันที่ 19 ธันวาคม 2522
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2522 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1 จำนวนทั้งหมด 42 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-315
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดุล วิเชียรเจริญ, การสำรวจแร่ในทะเล, เรือขุดเจาะ, ภูเก็ต, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การทำเหมืองแร่, การขอประทานบัตรและการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ในทะเล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, มาตรฐานและวิธีการวัดอากาศเสียของรถยนต์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, Adul Wichiencharoen, การประชุม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ