พระครูพนมปรีชากร

ข้อมูลผลงาน

  186      591     
 
Creative Commons License
พระครูพนมปรีชากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระครูพนมปรีชากร
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภาสกร เตือประโคน
คำสำคัญ :   งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม, วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, พระครูพนมปรีชากร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง