สื่อความรู้ดนตรีไทย ประวัติจะเข้

ข้อมูลผลงาน

  348      314     
 
Creative Commons License
สื่อความรู้ดนตรีไทย ประวัติจะเข้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สื่อความรู้ดนตรีไทย ประวัติจะเข้
คำอธิบาย :  สื่อความรู้ดนตรีไทย ประวัติจะเข้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชนก สาคริก
คำสำคัญ :   ประวัติจะเข้, eLearning, e-Learning, จะเข้, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, Courseware, สื่อความรู้ดนตรีไทย, ศิลปวัฒนธรรมไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, สื่อปฏิสัมพันธ์, Full Course, รูปภาพ