เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว

ข้อมูลผลงาน

  2,335      835     
 
Creative Commons License
เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว
คำอธิบาย :  เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รพีพัฒน์ มั่นพรม
คำสำคัญ :   สวนแก้ว, การจัดแต่งสวนถาด, การจัดแต่งสวนแก้ว, การออกแบบ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การออกแบบของที่ระลึก, สาขาวิชาการออกแบบ, การออกแบบผลิตภัณฑ์, สวนถาด, การทำธุรกิจเบื้องต้น, การจัดสวนถาด, การจัดสวนแก้ว, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, งานอาชีพ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, หนังสือ, กิจกรรม และ Labs, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (15.45 MB)