ภาษามือคำว่า สำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อมูลผลงาน

  47      20     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า สำนักงานอัยการสูงสุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า สำนักงานอัยการสูงสุด
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   บทลงโทษ, คนหูหนวก, อิสระ, ศาล, ปล่อยตัว, ระเบียบ, คดี, ภาษามือ, ข้อบังคับ, ความผิด, มาตรา, สื่อ, ข้อกำหนด, ตัดสิน, ทนาย, กฏหมาย, การสื่อสาร, กระบวนการยุติธรรม, คำศัพท์, ล่าม, ฟ้องร้อง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว