ภาษามือคำว่า ไม่เจตนา

ข้อมูลผลงาน

  40      31     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า ไม่เจตนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า ไม่เจตนา
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   ความผิด, ข้อกำหนด, ทนาย, ล่าม, บทลงโทษ, คำศัพท์, กระบวนการยุติธรรม, ตัดสิน, ภาษามือ, ระเบียบ, คดี, สื่อ, มาตรา, ข้อบังคับ, คนหูหนวก, ศาล, อิสระ, ปล่อยตัว, ฟ้องร้อง, กฏหมาย, การสื่อสาร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว