ภาษามือคำว่า อายัด

ข้อมูลผลงาน

  41      21     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า อายัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า อายัด
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   ฟ้องร้อง, กฏหมาย, บทลงโทษ, คำศัพท์, ความผิด, ทนาย, ล่าม, ปล่อยตัว, ภาษามือ, อิสระ, ระเบียบ, คดี, คนหูหนวก, การสื่อสาร, มาตรา, ข้อบังคับ, กระบวนการยุติธรรม, ศาล, ตัดสิน, ข้อกำหนด, สื่อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip