ภาษามือคำว่า สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลผลงาน

  43      22     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า สิทธิมนุษยชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า สิทธิมนุษยชน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   ความผิด, ข้อกำหนด, ปล่อยตัว, กฏหมาย, มาตรา, ข้อบังคับ, คดี, อิสระ, การสื่อสาร, ฟ้องร้อง, ทนาย, ภาษามือ, คำศัพท์, คนหูหนวก, บทลงโทษ, สื่อ, ศาล, กระบวนการยุติธรรม, ตัดสิน, ระเบียบ, ล่าม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว