ภาษามือคำว่า สถานีตำราจ

ข้อมูลผลงาน

  49      31     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า สถานีตำราจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า สถานีตำราจ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   ปล่อยตัว, ฟ้องร้อง, ข้อบังคับ, บทลงโทษ, อิสระ, กฏหมาย, คดี, คำศัพท์, ตัดสิน, ระเบียบ, ศาล, ทนาย, มาตรา, การสื่อสาร, ความผิด, คนหูหนวก, ข้อกำหนด, สื่อ, ภาษามือ, กระบวนการยุติธรรม, ล่าม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip