ภาษามือคำว่า แจ้งความเท็จ

ข้อมูลผลงาน

  51      24     
 
Creative Commons License
ภาษามือคำว่า แจ้งความเท็จ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาษามือคำว่า แจ้งความเท็จ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำสำคัญ :   คนหูหนวก, ข้อบังคับ, คำศัพท์, มาตรา, ระเบียบ, ทนาย, สื่อ, ตัดสิน, ฟ้องร้อง, ข้อกำหนด, ปล่อยตัว, ศาล, ล่าม, คดี, กฏหมาย, บทลงโทษ, อิสระ, การสื่อสาร, กระบวนการยุติธรรม, ความผิด, ภาษามือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว