สะพานสุขตา

ข้อมูลผลงาน

  165      292     
 
Creative Commons License
สะพานสุขตา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สะพานสุขตา
คำอธิบาย :  สะพานสุขตาที่ทอดยาวไปยังศาลาสุขใจ ที่บางปู ยาวประมาณ 500 เมตร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สันติ สวนศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   สมุทรปราการ, ทะเล, สถานตากอากาศ, สะพานสุขตา, สถานตากอากาศบางปู, บางปู, ศาลาสุขใจ, อ่าวไทย
URL :   https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานตากอากาศบางปู--1055
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (144.27 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (87.81 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง