ตุ๊กตาหินในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ข้อมูลผลงาน

  181      389     
 
Creative Commons License
ตุ๊กตาหินในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตุ๊กตาหินในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
คำอธิบาย :  ตุ๊กตาหินในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรืออับเฉา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาภาภรณ์ อังสาชน
คำสำคัญ :   วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร, ตุ๊กตาหิน, อับเฉา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ