สระมุจลินทร์ วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

ข้อมูลผลงาน

  456      1,329     
 
Creative Commons License
สระมุจลินทร์ วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สระมุจลินทร์ วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย
คำอธิบาย :  สระมุจลินทร์ ในวัดพระธาตุบังพวน หนองคาย เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองคาย บริเวณกลางสระน้ำจะมีน้ำผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาตรงตำแหน่งของพระนาคปรก น้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาภาภรณ์ อังสาชน
คำสำคัญ :   พระนาคปรก, บ่อน้ำ, หนองคาย, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, พญานาค
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ