ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน

ข้อมูลผลงาน

  249      198     
 
Creative Commons License
ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน
คำอธิบาย :  การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน n- มูลไปทำปุ๋ยn- ช่วยในการกำจัดเศษอาหารn- ตัวเป็นอาหารให้แก่คนและสัตว์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฉัฏฐธิป รวยพร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
คำสำคัญ :   ประโยชน์ของไส้เดือน, ไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (448.61 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง