ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)

ข้อมูลผลงาน

  726      319     
 
Creative Commons License
ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler) is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)
คำอธิบาย :  การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน nพันธุ์นิยมเลี้ยงมากที่สุด เพราะกินเก่ง ตัวใหญ่ โตเต็มที่ได้ 6-8 นิ้ว ออกลูกเก่ง 1 ปี สามารถออกลูกได้ 1,200 ตัว และตัวมีราคาถูก ส่วนข้อด้อยคือ AF ไม่ทนต่ออากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
คำสำคัญ :   แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์, African Night Crawler, ไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, af
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (292.16 KB)