งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ

ข้อมูลผลงาน

  164      134     
 
Creative Commons License
งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ
คำอธิบาย :  งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ ภาพจากอาจารย์ลำภู ชวานนท์ ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนด้วย (ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพขึ้น เพื่อทดแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งถูกยุบไป)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ลำภู ชวานนท์
คำสำคัญ :   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ, สงครามโลกครั้งที่ 2
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (126.01 KB)