ประวัติครู ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิสระ ยุกตะนันท์

ข้อมูลผลงาน

  51      33     
 
Creative Commons License
ประวัติครู ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิสระ ยุกตะนันท์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ประวัติครู ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิสระ ยุกตะนันท์
คำอธิบาย :  ประวัติครู ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิสระ ยุกตะนันท์ พ.ศ. 2461 - 2537
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คำสำคัญ :   จรรยาบรรณของวิชาชีพ, วิชาชีพทันตแพทย์, อิสระ ยุกตะนันท์, คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท, มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู, มาตรฐานการปฏิบัติตน, คณะทันตแพทยศาสตร์, ประวัติครู, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.28 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง