วิหารพระนอนวัดโพธิ์

ข้อมูลผลงาน

  1,090      580     
 
Creative Commons License
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิหารพระนอนวัดโพธิ์
คำอธิบาย :  วิหารพระนอนวัดโพธิ์ Wat Pho's Phra Vihara of the Reclining Buddha
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พระราชเทวี (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.), พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   Wat Pho, พระพุทธบาท, วิหารพระนอนวัดโพธิ์, ประติมากรรม, วิหารพระนอน, วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, จิตรกรรมฝาผนัง, สถาปัตยกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (109.27 MB)