VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017

74      89
 
Creative Commons License
VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบสั้นความยาว 3.58 นาทีทุกท่านสามารถนำไฟล์ VDO นี้ไปใช้เผยแพร่หรือนำไปเปิดให้กับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชมหรือมาประชุม เพื่อให้รับทราบข้อมูลและรู้จึกสวทช. เพิ่มขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สวทช., vdo แนะนำ, nstda
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กิจกรรม และ Labs, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/aboutus-nstda#overview-vdo
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2560). VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017, 20 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63508
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2560). "VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63508. (20 มิถุนายน 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017". 20 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63508.


รีวิว : VDO แนะนำ สวทช. แบบสั้น ไทย Version 2017

ไม่พบข้อมูลการรีวิว